Jesco n.v. / s.a
Kleimoer 1F
B-9030 Gent (Mariakerke) Tel.: 09 282 32 27
Fax.:09 282 01 97

info@jesco4u.be
www.jesco4u.be

Koeltechniek

Zanotti

Digitale regelapparatuur

Koelcellen en vriescellen

Koelgroepen en compressoren

Koelleidingen en isolatie

Koelmiddelen en oliën

Manuele regelapparatuur

Ventilatoren

Verdampers en condensors